DSG

Nyt webinar

Webinar om fald med Else MArie Damsgaard er nu tilgængeligt her

06/10/2021

Speciale specifikt hoveduddannelseskursus.


Afholdes d. 23-25 marts 2022, på Amager Hospital. Italiensvej 1.
Kurset indeholder foredrag i Infektionsmedicin, Rheumatologi, dermatologi, gastroenterologi, gynækologi samt væske/elektrolytter. Derudover en grundig gennemgang af faldudredning, med praktiske indslag.
Du vil på kurset også lære lidt om formidling og fremlæggelse. Du vil før kurset få en hjemmeopgave, der skal være forberedt inden kursus til fremlæggelse på kurset. Dvs kurset består af 3 kursusdage med fremmøde, og 1 hjemmearbejdsdag. Der er tale om et eksternat, dvs. man skal selv sørge for evt overnatning i forbindelse med kurset. 
Hvis tilmeldinger overstiger kursets kapacitet, prioriteres uddannelseslæger der er længst i forløbet. 
Vigtige datoer
Tilmeldingsfrist: 31. januar 2022
Udlevering af hjemmeopgave: 11. februar 2022
Aflevering af power-point præsentation per mail: 21. marts. 2022

Tilmelding til kurset sendes til Annette Højmann, på mail adresse: ahhan@regionsjaelland.dk, hvor evt spørgsmål også kan adresseres. 
Til brug for registrering skal oplyses følgende:
Navn
Mailadresse
Privat mobilnummer
Arbejdssted
Hvilket år i hoveduddannelse:
Yderligere informationer gives i kursusbrev, sammen med hjemmeopgave
Med venlig hilsen
Maria Holte, Maria.Holte.Nielsen@regionh.dk
Annette Højmann, ahhan@regionsjaelland.dk
 

29/09/2021

Masterclass Basic om demensdiagnostik

Vi afholder Masterclass Basic om demensdiagnostik med Steen Hasselbalch på Rigshospitalet fredag den 12. november 2021– se vedhæftede. 

Vi håber, at I vil sende denne mail videre i relevante netværk eller skrive om det i nyhedsbrev og på hjemmeside. Og sig gerne til, hvis jeg kan være behjælpelig med indhold om masterclassen.

Denne masterclass er målrettet yngre læger, praktiserende læger samt læger, sygeplejersker og neuropsykologer, der er ansat i demensklinikker, geronto¬psykiatriske og geriatriske teams. 

Tilmelding senest den 29. oktober 2021: https://videnscenterfordemens.dk/da/kursus/masterclass-basic

Om Steen Hasselbalch:
Steen Hasselbalch er professor i demenssygdomme, forskningsleder ved Nationalt Videnscenter for Demens og overlæge i Hukommelsesklinikken, Rigshospitalet. Hans særlige interesse er diagnostik og behandling af demenssygdomme, og han er involveret i flere danske og internationale forskningsprojekter, bl.a. det danske multicenterstudie ADEX, der undersøgte effekten af fysisk træning ved Alzheimers sygdom. 

Med venlig hilsen

Rebekka Falsing Strangholt
Presse- og kommunikationskonsulent (DJ)
  
Mobil: 51 95 86 96
Direkte: 35 45 72 70
Mail: rebekka.falsing.strangholt@regionh.dk

Nationalt Videnscenter for Demens
Rigshospitalet – afsnit 8007
Inge Lehmanns Vej, opgang 8, stuen 
(indgang via opgang 7)
2100 København Ø

Telefon: 35 45 69 22
Web: www.videnscenterfordemens.dk 
 

26/09/2021

Ernæringsuge 44

Kost og Ernæringsforbundet er en del af en gruppe, som forsøger at sætte fokus på ernæringsrisiko og underernæring. Det gøres bl.a. gennem den nationale #ernæringsugen, hvor alle som arbejder med ernæringstruede personer opfordres til at bruge uge 44 til at sætte fokus på ernæring. 
 
Parterne bag #ernæringsugen er Kost og Ernæringsforbundet, Dansk Selskab for Klinisk Ernæring, Lungeforeningen, FMF (brancheforeningen for medicinske fødevarer) og Sundhedsstyrelsen er med som observatør. 
 
Målet er at skubbe til bevidstheden omkring ernæring – altså skabe awareness, som man gør i andre lande under malnutritionawarenessweek, og skabe blivende forandringer. 
 
Konceptet er, at alle kan tilmelde events. Det kan være en afdeling som laver journalaudits, smagsprøver på dysfagidiæt, undervisning af personalet, Fristevogne, ekstra fokus på ernæringsscreeninger / ernæringsplaner i sektorovergange. Man kan også lave webinarer om noget der ligger en særskilt nært, uploade materiale, en film, et oplæg – alt hvad man kan gøre for at sætte en stor fed streg under, at ernæring nytter. 
 
På www.kost.dk/ernæringsugen kan man læse mere om ernæringsugen, få inspiration og tilmelde events – og i takt med at programmet bliver fyldt, hopper det længere op ad siden. 
 

21/09/2021

Årsmødet 2022 

Dansk Selskab for Geriatri udbyder hermed 3 pladser til årsmødet 2022 til yngre læger med stor interesse for geriatri.
Legatet er tiltænkt uddannelsessøgende læger som overvejer Intern medicin - geriatri som speciale. Det uddeles til en yngre læge i hver uddannelsesregion og dækker gebyr for deltagelse Dansk Selskab for Geriatris årsmøde 2022.
 
Se mere om årsmødet på Dansk Selskab for Geriatris hjemmeside: danskselskabforgeriatri.dk

Motiveret ansøgning sendes til:
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Geriatri ved Annette Højmann pr. e-mail til: info@danskselskabforgeriatri.dk
 
Ansøgninger skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. november 2021.

Legatmodtageren udvælges af Dansk Selskab for Geriatris bestyrelse med vægtning af ansøgerens interesse for det geriatriske speciale, deltagelse i organisatorisk arbejde samt forskningsaktivitet. Modtagerne får direkte besked og offentliggøres på Dansk Selskab for Geriatris hjemmeside.
 

21/09/2021

VELUX-hædersgave til geriater

 VELUX-hædersgave til geriater – uddeles på Dansk Gerontologisk Selskabs konference den 28. – 29. oktober
Vi håber, at medlemmer af Dansk Selskab for Geriatri vil finde vej til National Konference om Aldring og Samfund, som DGS afholder for 7. gang.

På konferencen uddeler VELUX FONDEN to hædersgaver, den ene til en geriater, der har haft en stor betydning for geriatriens udvikling i Danmark. Årets konference markerer DGS’ 75-års jubilæum.

Læs om konferencen her: https://danskgerontologi.dk/aktiviteter/konference-2021/
 

14/09/2021

17th EuGMS Congress 2021 - October 11th-13th, Athens

Dear Friends and Colleagues,
EuGMS Scientific Committee has decided to open a new call for LATE-BREAKING ABSTRACTS submission!

 

 

Opening: September 13th, 2021
Deadline: September 30th, 2021


IMPORTANT: Please, note that to submit a late-breaking research abstract, the research must be novel, innovative, contemporary, and must highlight the main results of scientific studies presenting a major relevance that could not be completed prior to the original deadline.  Late-breaking abstracts must not have been presented, accepted for presentation, or published at any other scientific meeting or journal at the time of submission. 

REGISTER NOW! 


Keep updated on the official Congress Website: www.eugms2021.com
Join us on a special 2021 Broadcast Event!
 

0000-00-00

Konferenceinvitation

Fonden Ensomme Gamles Værn vil gerne invitere til konferencen:

INKLUSION – hvordan skaber vi rum til alle ældre?

Tirsdag 12. oktober 2021 kl. 10-16.15, Hotel Nyborg Strand, registreringen starter kl. 9.00.

Pris: 1.100 kr., speciale- og ph.d.-studerende 300 kr.

Program og tilmelding her: https://www.conferencemanager.dk/egv2021

Med venlig hilsen

Christine E. Swane
Direktør, kultursociolog, ph.d.

Tina Malene Høppermann

Sekretariatskoordinator

Tlf.        50 60 54 60

Mobil    21 23 45 61

E-mail  tmh@egv.dk

0000-00-00

Efterårsmøde 2021

Efterårsmødet i Dansk Selskab for Geriatri foregår i København d. 29. oktober - temaet er de gamle kar og non-malign inflammation. 
Se vedhæftning for flere detaljer. 
Tilmelding sker til yngregeriatere@gmail.com senest d. 15. oktober.

0000-00-00

NY KVALITETSDATABASE FOR ÆLDRE SKRØBELIGE PATIENTER

HVOR OG HVORNÅR

Onsdag den 15. september 2021, kl. 10.00-15.30 på Comwell H.C. Andersen Odense - Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense, sætter vi fokus på udvikling af en ny national kvalitetsdatabase for ældre skrøbelige patienter. Etableringsfasen starter i efteråret 2021 med denne workshop, mens udviklingen af selve indholdet i databasen startes primo 2022

Se mere her

0000-00-00

HUSK!


Fundats for legater fra Dansk Selskab for Geriatri til uddannelsesformål

Ansøgningsfrister: 15. februar og 1. september
Yderligere informationer: henvises til hjemmesiden: 
 
 

0000-00-00

Specialespecifikt kursus i Intern Medicin: geriatri

”Den Geriatriske Ekspert” 
(Tidligere Geriatrisk vurdering og rehabilitering)

Der afholdes obligatorisk specialespecifikt internatkursus i Roskilde d. 23. og 24. november 2021.

Program for kursus offentliggøres senere.

Kurset består af 2 kursusdage og der skal som led i kursus besvares en skriftlig opgave.
Rettidigt indsendt og godkendt opgave er betingelse for godkendelse af kursus.

Til brug for registrering skal oplyses følgende:
Navn
Mailadresse
Privat mobilnummer
Arbejdssted
Hvilket år i hoveduddannelse
Af hensyn til betaling for opholdet (aftensmad og overnatning):
Afdelingens EAN nummer
Kontaktperson i afdelingen: navn, mailadresse, tlf. nummer.

Tilmelding til kurset sendes til lillian.moerch.joergensen@regionh.dk, som også kan kontaktes ved evt spørgsmål.

Tilmeldingsfrist: 1.9.2021

0000-00-00

17th EuGMS Congress 2021

From Athens, on October 11-13, we will broadcast the latest and most significant instances of Healthcare, Science and Research.
You may choose to join us in-person in Athens at the Megaron Congress Center or Online.
Keep updated on the official Congress Website: www.eugms2021.com
Join us on a special 2021 Broadcast Event!

 

0000-00-00

Invitation til virtuel kongres

Invitation til

American Delirium Society
2021 Virtual Annual Conference 

Se mere her

0000-00-00

Har du et input til Seponeringslisten? 

Kære medlem af Dansk Selskab for Geriatri

Har du et input til Seponeringslisten? 

Kender du en medicingruppe eller et lægemiddel, hvor du mener der er klart seponeringspotentiale hos voksne danskere?

Så vil jeg meget gerne høre fra dig.

Skriv til mig på mikkel.juul.jensen@auh.rm.dk

Uddybning:
Seponeringslisten udarbejdes hvert år af en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen. Sidste år blev gruppen udvidet med deltagere fra Dansk Selskab for Almen Medicin, Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi og Dansk Selskab for Geriatri. Jeg sidder i arbejdsgruppen på vegne af DSG.

Derfor har vi nu fået en mulighed for at komme med input til arbejdet med listen langt tidligere i processen end før. Og derfor vil jeg meget gerne høre, hvis du har noget du mener vi skal kigge på i arbejdsgruppen.

Det skal i den sammenhæng understreges, at Seponeringslisten er en liste over lægemidler, hvor der i danske vejledninger og anbefalinger ligger et klart seponeringsbudskab. Listen er altså ikke i sig selv en behandlingsvejledning, men blot en måde at synliggøre de områder, hvor andre vejledninger har et seponeringsbudsab. Man kan evt. lige bladre Seponeringslisten fra 2021 igennem for at få en idé om, hvile lægemidler og anbefalinger der typisk tages med.

Når det så er sagt, så vil jeg anbefale at man tænker bredt og gerne kommer med mange input. Seponeringslisten er jo i og for sig en vejledning netop i det at seponere medicin. Og det ved jeg vi som geriatere er rigtig gode til at gøre på en fornuftig, patientcentreret måde.

Skriv til mig på mikkel.juul.jensen@auh.rm.dk - og husk endelig referencer/henvisninger på de ting I tænker der skal anbefales seponeret eller overvejes seponeret.

OBS hele processen er lige nu noget påvirket af de ressourcer som SST bruger på COVID-19, så der kan godt gå noget tid (år...) fra en anbefaling kommer ind i arbejdsgruppen og til den eventuelt kommer med på Seponeringslisten. Men så meget des mere grund til at få samlet nogle input. 

Mvh. Mikkel Erik Juul Jensen
 

0000-00-00

Særligt for uddannelseslæger i Region Øst: 

 

Er du den næste repræsentant i Uddannelsesrådet for Geriatri, Region Øst? 

Uddannelsesrådets formand er Ellen Holm, Postgraduat Klinisk Lektor, og består af repræsentanter for uddannelsesgivende geriatriske afdelinger, og derudover er der 2 repræsentanter for uddannelsessøgende læger. Én af disse er udpeget af Yngre Geriatere. Nuværende repræsentant, Mathilde Gluud Christensen, bliver speciallæge og må dermed videregive posten til en ny uddannelseslæge i geriatri. Uddannelsesrådet for Geriatri i Region Øst mødes ca. 2 gange årligt, og møderne varer typisk 3 timer. 
Rådet beskæftiger sig helt overordnet med alle de forhold, som er relevante for den kliniske speciallægeuddannelse i geriatri.  

Hvis du har lyst til at blive den nye repræsentant i Uddannelsesrådet for Geriatri i Region Øst skal du sende en motiveret ansøgning (maks 1 A4-side) til yngregeriatere@gmail.com senest den 8. april. 

NB: Første møde er mandag d. 12. april kl. 15-17 på Zoom.

0000-00-00

Årets inspirator

Dette års nominerede til årets inspirator er Peter Brynningsen, overlæge ved Ældresygdomme, AUH og Eckart Pressel, ledende overlæge ved Frederiksberg og Bispebjerg Hospital. 
Årets inspirator 2021 er....
 
Eckart Pressel
 
Fra den fornemme nominering lyder det at, "Eckart Pressel er en uovertruffen dygtig kliniker, der kan blande medicinsk kompendium med tysk grundighed og fart, toppet med empatiske "far til 4"-egenskaber". Han beskrives enormt inspirerende at arbejde sammen med og er som ledende overlæge både sympatisk, anerkendende og meget imødekommende overfor nye ideer. Eckart Pressel "går meget op i uddannelse, deriblandt har han sat en ugentlig morgenkonference af til vejledersamtaler og indført hele uddannelsesdage". Han beskrives ekstremt visionær og handlingsorienteret, og trods nye tiltag og forandringer, er der stadig god stemning på afdelingen. 
Nomineringen er underskrevet en hel flok dygtige geriatere, der valgte HU-geriatri pga. Eckart Pressel. 
 
Årets inspirator-pokal og fin kop er på vej til Eckart Pressel snarest og endnu engang STORT tillykke herfra. 
 

0000-00-00

Brev fra LVS

Der har tilsyneladende for nogle været besvær med at læse det brev der var sendt med medlemsmailen, derfor gengives ordlyden her:
 

Kære medlem af Dansk Selskab for Geriatri

Bestyrelsen i Dansk Selskab for Geriatri (DSG) har modtaget en henvendelse fra paraplyorganisationen Lægevidenskabelige Selskaber (LVS), som ønsker at lave et panel af eksperter, som journalister kan kontakte omkring sundhedsfaglige spørgsmål. Der er ønske om at få et bredere felt af eksperter, så det ikke altid bliver de samme få fagfolk, der udtaler sig. 

Vi ved, at mange af vores medlemmer i DSG sidder inde med vigtig viden omkring geriatriske emner, som vil kunne have pressens interesse. Vi er blevet bedt om at indsende ét eller flere navne på medlemmer, som kan være tilgængelig for spørgsmål fra pressen. 

Vi vil gerne opfordre til, at du overvejer, om du har lyst til at deltage i et sådant panel og derefter skriver et lille oplæg om, hvilke emner du vil kunne udtale dig om. Det kan også være, at du kender en vidende kollega, som du kan opfordre til at melde sig til panelet.

Oversigten kommer til at ligge på LVS’s hjemmeside, https://selskaberne.dk/ ,  og de tilbyder, at man som paneldeltager kan konsultere deres kommunikationsrådgiver ved behov for hjælp, hvis man skal ”i pressen”. 

Panelets eksperter skal præsenteres efter denne skabelon: 
•    Navn/titler/arbejdssted
•    Særlig viden om: ganske kortfattet beskrivelse af ét eller flere emner i overordnede termer. Fx 1. Sundhedspolitik vedrørende multisyge, 2. Akut syge ældre og 3. Tværsektorielt samarbejde. 
•    Kontaktinfo: telefonnummer og e-mailadresse. 

Hvis du er interesseret i at deltage bedes du sende din henvendelse til bestyrelsen i DSG senest tirsdag den 23. februar 2021 på info@danskselskabforgeriatri.dk 
Som oplæg kan du udfylde ovenstående skabelon. Bestyrelsen udvælger kandidater, som straks efter får besked. 

Såfremt du bliver ”udvalgt” udtaler du dig kun på egne og ikke på DSGs vegne, med mindre du selvfølgelig ønsker bestyrelsens tilkendegivelse med i en sag/udtalelse.

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen i Dansk Selskab for Geriatri 
 

 

0000-00-00

H U S K

Fundats for legater fra Dansk Selskab for Geriatri til uddannelsesformål

Ansøgningsfrister: 15. februar og 1. september
Yderligere informationer
 

0000-00-00

Clinical Frailty Scale

Vedhæftet er artikel om Clinical Frailty Scale, som er oversat til dansk og verificeret. CFS var i foråret meget i vælten i forbindelse med vurdering af ældre i forbindelse med covid.

Se artikel

0000-00-00

Generalforsamlingen

Se video af generalforsamlingen - klik på linket

OBS. Stor fil 13 GB tager fra en halv til en hel times downloadtid alt efter forbindelse

0000-00-00

Ny professor i geriatri og ny professor i sårbarhed ved SDU og Geriatrisk Forskningsenhed, Odense Universitetshospital

Overlæge Ph.d. Jesper Ryg er fra 1. juli 2020 ansat som professor og forskningsleder på geriatrisk afdeling, Odense Universitetshospital. Sygeplejerske Ph.d. Dorthe Nielsen er 1. juli 2020 ansat som professor i sårbarhed i en stilling delt imellem geriatri og infektionsmedicin.

Sammen med den nuværende professor Karen Andersen-Ranberg og gæste professor Tahir Masud fra England vil de videreudvikle det geriatriske forskningsområde i et forhåbentligt frugtbart samarbejde med landets øvrige forskningsenheder i geriatri.
 
Lars-Erik Matzen
Ledende overlæge, Geriatrisk afdeling G, Odense

0000-00-00

EU Falls Festival 2021 - Call for Abstracts and Registrations

 

Dear colleagues,

 

Since 2015 the European Falls Festival brings leading academics, researchers, health care practitioners, clinicians, industry representatives and key stakeholders from across the globe together to celebrate best practice research and innovation in the multidisciplinary study and implementation of falls prevention in older people.

 

For yderligere oplysninger klik her ....

0000-00-00

Nyt Webinar

FALD - med Else Marie Damgaard - se det her 

Præsentationer fra årsmødet 2021 kan nu ses på medlemsiderne

Ny liste med pressekontakter kan ses her

Se optagelse af webinar med Lotte Usinger og Martin Schultz. Følg linket her

Referat af bestyrelsesmøde 28. april på medlemssiderne

Diverse udvalg opdateret og tilføjet. Se den samlede oversigt her