DSG

Statement of the EuGMS Executive Board on the COVID-19 epidemic

 

Although there is no relationship between age and the probability of contracting the coronavirus (COVID-19), older adults are at much higher risk for developing serious complications from this contamination. The current analysis shows that mortality rates are about 15% in contaminated subjects over 80 years, whereas it is less than 0.5% in people < 50 years old.......
 

Læs hele udtalelsen her

 

13/03/2020

AFLYSNING

Pga situationen med Covid-19 er DSG's årsmøde 6.-7. marts 2020 aflyst. 

Se her for nærmere information

 

På vegne af DSG's bestyrelse 

Sarah Augustesen og Jens-Ulrik Rosholm 

05/03/2020

Speciale-specifikt kursus i Intern medicin/Geriatri: GERONTOLOGI

Kurset afholdes som internat-kursus den 23.-25. november 2020 på Hotel Svendborg, Svendborg. 

Undervisningen foregår som en blanding af forelæsninger, gruppearbejde, og fremlæggelse i grupper. Aftenerne vil blive inddragede. Der vil desuden være en mindre hjemmeopgave om aldringsfysiologi. 

Tilmelding sker til sekretær Charlotte Schytte (charlotte.bremer.schytte@rsyd.dk). Deadline for tilmelding er den 15. september 2020. Kort efter denne dato vil I modtage mere information om kurset og hjemmeopgaven. Vær opmærksom på at jeres respektive afdelinger, udover at dække transport, også skal betale for hotel inkl. morgenmad og 2 x aftensmad. Ved tilmelding skal I derfor oplyse os afdelingens EAN number, således at der sendes en elektronisk faktura direkte til afdelingen.

Til brug for registrering skal oplyses følgende:
Navn
Mailadresse
Privat mobilnummer
Arbejdssted
Hvilket år i hoveduddannelse

Afdelingens EAN nr.

Ved behov for yderligere oplysninger af praktisk karakter kontaktes sekretær Charlotte Schytte (charlotte.bremer.schytte@rsyd.dk). Øvrige henvendelser kan ske til delkursuslederne Ann-Kristine Weber Giger (ann-kristine.weber.giger@rsyd.dk) og Karen Andersen-Ranberg (karen.andersen-ranberg@rsyd.dk).

27/02/2020

Tid til udpegning af læger til Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe for Seponeringslisten

. Mulige kandidater kan henvende sig til bestyrelsen.

Yderligere information i de vedhæftede dokumenter

Kommisorium

Årshjul

Udpegningsbrev

 

02/25/2020

Symposium om sarkopeni, fald og osteoporose

Den 20. maj afholder vi et CopenAge Symposium om Sarkopeni, osteoporose, fald og frakturer på Panum, hvor alle interesserede er meget velkomne. Symposiet er gratis, men tilmelding er nødvendig til Jacqueline van Hall (jacq@sund.ku.dk).

Programmet er vedhæftet

 

I relation til symposiet er der også et PhD kursus man kan tilmelde sig på her: (https://phdcourses.ku.dk/DetailKursus.aspx?id=107037&sitepath=SUND)

24/02/2020

Lægemidler i restordre

Vi har det seneste år oplevet stigende problemer med lægemidler i restordre på landets apoteker. Lægeforeningen samarbejder med Lægemiddelstyrelsen om forskellige initiativer til at imødegå problemerne.  Ambitionen er, at kunne gøre dagligdagen lettere for både patienter, apotekere og læger.
Lægeforeningens hovedambition er på sigt at få etableret en funktion i Det Fælles Medicinkort, hvor læger i forbindelse med ordination med det samme kan få en melding fra FMK, om lægemidlet er i restordre.
Et andet fælles initiativ der mere umiddelbart kan realiseres er udarbejdelse af en liste over lægemidler til behandling af kroniske patienter i primærsektoren, hvor det vil være kritisk, hvis lægemidlet går i restordre. Det er hensigten, at listen kan medvirke til at sikre større lagre ved apoteker og grossister af de pågældende lægemidler.
Vi håber, at I har mulighed for at være behjælpelig med udarbejdelse af listen over kritiske lægemidler til behandling af kroniske patienter.
Lægemiddelstyrelsen har udarbejdet vedlagte skema.
Vi vil i denne forbindelse høre, om I har mulighed for indføre de relevante kritisk vigtige lægemidler inden for Jeres speciale til behandling af kroniske patienter i primærsektoren i vedlagte skema - alternativt som almindelig tekst.

07/02/2020

Hvem har inspireret DIG til at blive Geriater?

Vi er alle enige om, at Geriatri er et udfordrende og spændende speciale.
Grunden til at unge læger, vil vores speciale, skyldes ikke mindst, at der er rigtigt mange dygtige og inspirerende Geriatere rundt om i landet.
Da valget af speciale kan påvirkes af meget, er det vigtigt, at der ikke kun er dygtige klinikere, men også ildsjæle, der inspirerer og ”sælger” specialet godt.
 
Vi vil gerne i YG sætte fokus på, hvor vigtigt det er for specialets fremtid.
Derfor vil vi gerne opfordre alle medlemmer i YG til, at tænke tilbage på det tidspunkt, hvor I besluttede Jer for Geriatri:
·       Var det en fantastisk forelæsning/underviser under studiet?
·       Var det en bagvagt i akutmodtagelsen der viste overblik?
·       Var det en læge på stamafsnit der lærte fra sig? 
·       Hvem gjorde forskellen?
Eneste krav er, at personen er speciallæge indenfor geriatri. 
 
I bedes indstille personen ved at sende navn, ansættelsessted samt en kort begrundelse (max ½ side) til yngregeriatere@gmail.com, senest den 7. februar 2020.
 
YG´s bestyrelse vurderer alle nomineringerne, og kårer den bedste vinderen på baggrund af den bedste begrundelse. Vinderen får overrakt prisen ”Årets inspirator” samt læst begrundelsen op ved årsmødet.
 
Vi håber, I vil støtte op om initiativet.
 
Hilsen,
YG´s Styregruppe.
16/01/2020

Yngre geriater til ansættelsesudvalget i Videreuddannelsesregion Nord

 

Vi skal have valgt en ny repræsentant til ansættelsesudvalget i Videreuddannelsesregion Nord, da den nuværende er bliver speciallæge.

Man bliver fuldgyldigt medlem af ansættelsesudvalget og forventes to gange årligt at deltage i ansættelsessamtalerne til hoveduddannelses i Intern Medicin: Geriatri.

For at komme i betragtning skal man være i hoveduddannelse i Geriatri indenfor Videreuddannelsesregion Nords område og medlem af Dansk selskab for Geriatri/Yngre geriatere. 
Det siger sig selv, at det er en fordel at være interesseret og engageret i uddannelse.
Næste møde bliver formentligt 26. maj 2020 i Viborg. 

Lyder det som noget for dig, skal du sende en kort skriftlig ansøgning (maximalt en halv A4-side) til Styregruppen for Yngre Geriatere på mail: yngregeriatere@gmail.com

Ansøgningsfrist: 7. februar 2020.  
Repræsentanten vælges af styregruppen for Yngre Geriatere på baggrund af den skriftlige ansøgning. Der gives skriftlig besked pr. email til alle ansøgere. 

Bedste hilsner 
Styregruppen, Yngre Geriatere
 

15/01/2020

3th International and 13th Academic Geriatrics Cingress 2020

Masterclass med James Rowe

Masterclass med James Rowe
Kom til masterclass og diskuter diagnostisk udredning med James Rowe, der er professor i kognitiv neurologi på University of Cambridge og overlæge på Cambridge Memory Clinic. Professor James Rowe indleder dagen med foredraget: “Imaging frontotemporal dementia – not what to see, but why?”
 
Herefter præsenteres cases med forskellige sjældne og atypiske diagnostiske problemstillinger, og deltagerne inviteres til at diskutere diagnostiske overvejelser og udrednings¬strategier med James Rowe. 
 
Kurset foregår på engelsk.
 
Tid og sted: 20. marts 2020 i Auditorium 2 på Rigshospitalet, Blegdamsvej. 
 
Målgruppe: Speciallæger i neurologi, geriatri og psykiatri samt neuro¬psykologer, som arbejder med kognitive forstyrrelser og demens. Læger, der er under uddannelse inden for de tre specialer, er også velkomne. 

Detaljeret program og tilmelding her

16/12/2019

Legatmodtagere

02/12/2019

Medicinsk uddannelseskonference 2020

Hvordan uddanner vi vores læger i fremtiden - sammen ?

Se program og indbydelse her

02/12/2020

Rejselegat

Dansk Selskab for Geriatri udbyder hermed et rejselegat til en yngre læge, som er medlem af Dansk Selskab for Geriatri. 
Legatet dækker deltagelse i Den Europæiske Geriatrikongres (EUGMS) den 7.-9. oktober i Athen, Grækenland  -  udgifter til rejse, ophold og kongresgebyr dog max 10.000kr.   
Information om EUGMS-kongressen ses på hjemmesiden:  https://www.eugms.org/2020.html
Motiveret ansøgning sendes til: Bestyrelsen i Dansk Selskab for Geriatri ved formand, Jens-ulrik Rosholm pr. e-mail til:  jens-ulrik.rosholm@rsyd.dk
Ansøgninger skal være bestyrelsen i hænde senest onsdag den. 1. marts 2020. Legatmodtageren udvælges af Dansk Selskab for Geriatris bestyrelse med vægtning af ansøgerens interesse for det geriatriske speciale, deltagelse i organisatorisk arbejde samt forskningsaktivitet. 
Rejselegatet overrækkes ved årsmødet i Dansk Selskab for Geriatri fredag den 6. marts 2020

13/11/2019

Etikdag 2020

Hvornår er det tid at sige stop ?

Døden - hvordan kommer vui omkring den ?

Temadag om etik d. 3. marts 2020

Se programmet her

11/10/2019

SPECIALE SPECIFIKT KURSUS !!!


Geriatrisk sygdomme: Fald med mere.
(Tidligere kendt som geriatriske sygdomme 2)
 
Der afholdes obligatorisk specialespecifikt kursus på Hvidovre hospital d.23. – 25. Marts 2020.
Program for kursus offentliggøres senere.

Kurset består af 3 kursusdage med fremmøde. Der er tale om et eksternat, dvs. man skal selv sørge for evt overnatning i forbindelse med kurset.
Som en del af kurset, skal der også forberedes en fremlæggelse til en af kursusdagene.  Opgaven består af en 6 min. Power-point præsentation. Derefter vil der være 8 min spørgsmål til emnet. Emnerne bliver sendt ud efter tilmelding. Fremlæggelse eller at være opponent til anden kursists fremlæggelse, er betingelse for godkendelse af kursus.
 
Til brug for registrering skal oplyses følgende:
Navn
Mailadresse
Privat mobilnummer
Arbejdssted
Hvilket år i hoveduddannelse

Tilmelding til kurset sendes til Annette Højmann, på mail adresse: ahhan@regionsjaelland.dk, hvor vi også kan kontaktes ved evt spørgsmål.

09/10/2019

Ny repræsentant til EUGMS

DSG er medlem af den europæiske geriater union - EUGMS (https://www.eugms.org/home.html), og derfor har vi en plads i full-board. Man sider 2 år ad gangen med mulighed for forlængelse op til 8 år.
Der holdes møde 2 gange om året - oftest i Sydeuropa - i marts og i forb. med EUGMS-kongressen - alle udgifter betales.
Det nuværende medlem skal udskiftes til marts og evt. interesserede kan sende en motiveret ansøgning om posten til DSG's bestyrelse med dead-line 151119. Bestyrelsen vil så udvælge repræsentanten.

EUGMS repræsentanten er bindeled mellem EUGMS og DSGs bestyrelse, og har til opgave at formidle information begge veje. En anden opgave er at holde informationerne om DSGs bestyrelses sammensætning opdateret på EUGMS´hjemmeside, besvare surveys fra EUGMS om faglig praksis i Danmark indenfor skiftende områder, og jævnligt om geriatriens indretning generelt i Danmark. Et godt kendskab til geriatriens organisering og kendskab til DSG er en forudsætning.
Derudover er der opgaver ift afvikling af kongressen, hvor grading af abstract og være chair på sessioner efter Executive board’s valg er en opgave, hvorfor en vis forskningsmæssig erfaring er en fordel.

Jens-Ulrik Rosholm
Formand DSG

07/10/2019

GeroNord newsletter

For yderligere info og opslag fra NGF, se link under fanen gerontologi.
25/09/2019

Næste specialespecifikke forskertræningskursus i geriatri for Hoveduddannelseslæger:

Afholdes 27-28 maj 2020 på Hotel Radisson H C Andersen i Odense

En forudsætning for afholdelse er minimum 6 tilmeldte kursister. Pga kursets meget interaktive opbygning, kan der maksimalt tilmeldes 20 deltagere. Tilmeldinger sker efter først til mølle princippet.
Seneste tilmeldingsdato 15. april 2020.
Tilmelding på via dette link https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=671N2KJ5U6C5
Bemærk at linket ikke kan tilgås via browserne Safari eller Firefox, men virker fint via Explorer og Chrome.
Kurset afholdes hvert år i maj-juni måned.
Læs mere om kurset på DSGs hjemmeside under forskning, hvor kravene til kursusdeltagelse er beskrevet.
Link
25. august 2019 Forskningsudvalget
04/09/2019

Conference on frailty and sarcopenia

9th INTERNATIONAL CONFERENCEON FRAILTY & SARCOPENIA RESEARCH (ICFSR2020)

- March11-13, 2020, Toulouse France 

http://www.frailty-sarcopenia.com

12/06/2019

Større synlighed af DSG i pressen!

Vi vil i bestyrelsen gerne synliggøre DSG mere, og har derfor udarbejdet nedenstående - læs og bliv inspireret.

Læs mere her

14/10/2018

Kvalitetsstandarderne for kommunale akutfunktioner

 DSG har været repræsenteret i udarbejdelsen af Kvalitetsstandarderne for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen, som nu er blevet offentliggjort på sundhedsstyrelsens hjemmeside, og kan downloades via. nedenstående link her

14/04/2017

Nyt videnskabeligt selskab

LVS’ sekretariat har sammen med Lægeforeningens sekretariat været lidt involveret i  processen op til den stiftende generalforsamling, se nærmere information i vedhæftede:

Referat fra stiftende generalforsamling

Vedtægter

28/02/2017

NKR vedrørende delirium,

NKR vedrørende delirium er udkommet 15. dec.

NKR: Forebyggelse og behandling af organisk delirium

17/12/2016

NBV i geriatri status

Ved årets generalforsamling blev der besluttet at arbejde på NBV i geriatri.

Det har allerede båret frugt, konkret er der besluttet følgende:

NBV i fald er under opstart 

NBV i demens er under opstart

Suppleant i bestyrelsen Lotte Blok Madsen er kontaktperson for NBV overordnet og kan kontaktes hvis man er interesseret i at være med.

 

Se yderligere oplysninger her:

Baggrund

Årshjul

Skabelon

08/09/2016

Referat af bestyrelsesmøde 5. marts 2020 på medlemssiderne

NYT NYT NYT NYT

Nyhedsbrev december 2019 på Medlemssiderne

Præsentationer fra efterårsmødet 2019.

Følg linket til medlemsiderne

Legater fra DSG

Læs mere her

Opdateret NBV-fald på medlemssiderne

Diverse udvalg opdateret og tilføjet. Se den samlede oversigt her