DSG

Ny udgave af LÆGE-KUNSTen

Følg linket og læs nyeste udgave af nyhedsbrevet LÆGE-KUNSTen

LÆGE-KUNSTen

 

19/01/2022

Årsmøde 2022

Kære DSG-medlemmer
 
Så spænder corona endnu en gang ben for et årsmøde. Det planlagte årsmøde 2022 skulle udover et fagligt stærkt program også være en fejring af Dansk Selskab for Geriatris 50-års jubilæum. 
 
Dansk Selskab for Geriatris bestyrelse og Mødeudvalg har i fællesskab besluttet at det på baggrund af den nuværende coronasituation ikke er realistisk at afholde det planlagte arrangement i marts måned 2022. Det planlagte årsmøde 11.-12. marts 2022 udskydes derfor til 22.-23. april 2022. Sted: Uændret.
 
Generalforsamlingen udskydes ligeledes og afholdes derfor 22. april 2022.
 
Hold øje med hjemmesiden for oplysninger om registrering.
 
På bestyrelsens og Mødeudvalgets vegne
Annette Højmann og Pia Kannegaard
 

07/01/2022

Hvem har inspireret DIG til at blive Geriater?

Vi er alle enige om, at Geriatri er et udfordrende og spændende speciale. 
 
Grunden til at unge læger vil vores speciale skyldes ikke mindst, at der er rigtigt mange dygtige og inspirerende geriatere rundt om i landet. Vi har alle mødt den ekstremt dygtige og drevne geriatriske ildsjæl, der inspirerer og ”sælger” specialet godt. 
 
Vi vil gerne i Yngre Geriatere sætte fokus på vigtigheden af disse personer for specialets fremtid. Derfor vil vi gerne opfordre alle medlemmer i YG til, at tænke tilbage på det tidspunkt, hvor I besluttede Jer for at vælge Geriatri som speciale:
 
•       Var det en fantastisk forelæsning/underviser under studiet? 
•       Var det en bagvagt i akutmodtagelsen der viste overblik?
•       Var det en læge på stamafsnit der lærte fra sig?  
•       Hvem gjorde forskellen?

Eneste krav er, at personen er speciallæge indenfor geriatri.  
 
I bedes indstille personen ved at sende navn, ansættelsessted samt en kort begrundelse (max ½ side) til yngregeriatere@gmail.com, senest den 20. februar 2022. 
 
YG´s styregruppe kårer herefter Årets Inspirator på baggrund af den bedste begrundelse. Vinderen får overrakt prisen ved årsmødet i Dansk Selskab for Geriatri. 
 
Vi håber, I vil støtte op om initiativet.
 
Hilsen,
YG´s Styregruppe
 

05/01/2022

CHANGE AND CONTINUITY - 26th Nordic Congress in Gerontology

 

The abstract submission deadline for oral and poster presentations has been postponed. New deadline is January 25th 2022.

Registration and abstract submission: https://www.26nkg.dk/

     ________________________________________

Promising news!
The program for the congress is taking shape. An exciting palette of keynotes is in place. Moreover, 45 symposium abstracts have now also been accepted. The symposia represent a broad field of gerontological and geriatric research and development and have been submitted from scholars from all the Nordic countries as well as international participants from all over the world. 

There will be symposia in all five scientific pillars (Behavioural and social, Biological and medical, Health, Humanities, and Social research, policy and practice) presenting and discussing a range of topics, e.g. loneliness, prolonged working life, caregivers, impact of COVID-19, cancer and gene-environment.

The deadline for nominations to the NGF prize for promising researcher in gerontology has been postponed to January 15, 2022: https://www.26nkg.dk/ngfprize.html

We encourage you to forward this email to anyone who might be interested.

Happy New Year and we are looking forward to greeting you in Odense in 2022

Jette Thuesen, President 
Pia Nimann Kannegaard, Secretary General
For any questions please contact our local congress service agency: 
The Meeting Planners ApS
Lyngby Hovedgade 44, 1
2800 Lyngby, Denmark

E-mail: reg@meetingplanners.dk

31/12/2021

Abstracts til årsmøde 2022

Deadline for indsendelse af abstracts til Dansk Selskab for Geriatris årsmøde 2022 er d. 15. januar 2022. Abstracts sendes til forskningsudvalget, att. Charlotte Suetta charlotte.suetta@regionh.dk

 

Vejledning vedr. fremlæggelse på årsmødet og abstractskabelon kan findes på DSG’s hjemmeside.

 

Mvh

DSG’s Mødeudvalg og Forskningsudvalg

18/12/2021

Næste specialespecifikke forskertræningskursus i geriatri for Hoveduddannelseslæger i geriatri:

 

Afholdes 30-31. maj 2022 på Hotel H C Andersen i Odense

En forudsætning for afholdelse er minimum 6 tilmeldte kursister. Pga kursets meget interaktive opbygning, kan der maksimalt tilmeldes 20 deltagere. Tilmeldinger sker efter først til mølle princippet.

Tilmelding sker på via dette link https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=4YN5ZMSTS191

 

Bemærk at linket til survey x’ act ikke kan tilgås via browserne Safari eller Firefox, men virker fint via Explorer og Chrome.

Evt spørgsmål rettes til Ingelise Aagaard på mail: ingeaaga@rm.dk.

Seneste tilmeldingsdato 14. april 2022.

 

 

Om Kurset

Kurset afholdes hvert år i maj-juni måned.

Læs mere om kurset på DSGs hjemmeside under forskning, hvor kravene til kursusdeltagelse er beskrevet.

Link: http://danskselskabforgeriatri.dk/www1/dok/Forskningstraening_i_Geriatri2_2016.pdf

 

10. januar 2021 Forskningsudvalget

18/12/2021

Årsmødet 2022

Kære DSG-medlemmer

Der er nu åbent for tilmelding til årsmødet 2022, så sæt kryds i kalenderen og tilmeld dig.

 Tilmelding via dette link

 

09/12/2021

HUSK

Fundats for legater fra Dansk Selskab for Geriatri til uddannelsesformål

 

Ansøgningsfrister: 15. februar og 1. september

Yderligere informationer.

 

23/11/2021

HUSK

19/10/2021

Nyt webinar

Webinar om fald med Else MArie Damsgaard er nu tilgængeligt her

06/10/2021

Speciale specifikt hoveduddannelseskursus.


Afholdes d. 23-25 marts 2022, på Amager Hospital. Italiensvej 1.
Kurset indeholder foredrag i Infektionsmedicin, Rheumatologi, dermatologi, gastroenterologi, gynækologi samt væske/elektrolytter. Derudover en grundig gennemgang af faldudredning, med praktiske indslag.
Du vil på kurset også lære lidt om formidling og fremlæggelse. Du vil før kurset få en hjemmeopgave, der skal være forberedt inden kursus til fremlæggelse på kurset. Dvs kurset består af 3 kursusdage med fremmøde, og 1 hjemmearbejdsdag. Der er tale om et eksternat, dvs. man skal selv sørge for evt overnatning i forbindelse med kurset. 
Hvis tilmeldinger overstiger kursets kapacitet, prioriteres uddannelseslæger der er længst i forløbet. 
Vigtige datoer
Tilmeldingsfrist: 31. januar 2022
Udlevering af hjemmeopgave: 11. februar 2022
Aflevering af power-point præsentation per mail: 21. marts. 2022

Tilmelding til kurset sendes til Annette Højmann, på mail adresse: ahhan@regionsjaelland.dk, hvor evt spørgsmål også kan adresseres. 
Til brug for registrering skal oplyses følgende:
Navn
Mailadresse
Privat mobilnummer
Arbejdssted
Hvilket år i hoveduddannelse:
Yderligere informationer gives i kursusbrev, sammen med hjemmeopgave
Med venlig hilsen
Maria Holte, Maria.Holte.Nielsen@regionh.dk
Annette Højmann, ahhan@regionsjaelland.dk
 

29/09/2021

Årsmødet 2022 

Dansk Selskab for Geriatri udbyder hermed 3 pladser til årsmødet 2022 til yngre læger med stor interesse for geriatri.
Legatet er tiltænkt uddannelsessøgende læger som overvejer Intern medicin - geriatri som speciale. Det uddeles til en yngre læge i hver uddannelsesregion og dækker gebyr for deltagelse Dansk Selskab for Geriatris årsmøde 2022.
 
Se mere om årsmødet på Dansk Selskab for Geriatris hjemmeside: danskselskabforgeriatri.dk

Motiveret ansøgning sendes til:
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Geriatri ved Annette Højmann pr. e-mail til: info@danskselskabforgeriatri.dk
 
Ansøgninger skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. november 2021.

Legatmodtageren udvælges af Dansk Selskab for Geriatris bestyrelse med vægtning af ansøgerens interesse for det geriatriske speciale, deltagelse i organisatorisk arbejde samt forskningsaktivitet. Modtagerne får direkte besked og offentliggøres på Dansk Selskab for Geriatris hjemmeside.
 

21/09/2021

NY KVALITETSDATABASE FOR ÆLDRE SKRØBELIGE PATIENTER

HVOR OG HVORNÅR

Onsdag den 15. september 2021, kl. 10.00-15.30 på Comwell H.C. Andersen Odense - Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense, sætter vi fokus på udvikling af en ny national kvalitetsdatabase for ældre skrøbelige patienter. Etableringsfasen starter i efteråret 2021 med denne workshop, mens udviklingen af selve indholdet i databasen startes primo 2022

Se mere her

0000-00-00

Har du et input til Seponeringslisten? 

Kære medlem af Dansk Selskab for Geriatri

Har du et input til Seponeringslisten? 

Kender du en medicingruppe eller et lægemiddel, hvor du mener der er klart seponeringspotentiale hos voksne danskere?

Så vil jeg meget gerne høre fra dig.

Skriv til mig på mikkel.juul.jensen@auh.rm.dk

Uddybning:
Seponeringslisten udarbejdes hvert år af en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen. Sidste år blev gruppen udvidet med deltagere fra Dansk Selskab for Almen Medicin, Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi og Dansk Selskab for Geriatri. Jeg sidder i arbejdsgruppen på vegne af DSG.

Derfor har vi nu fået en mulighed for at komme med input til arbejdet med listen langt tidligere i processen end før. Og derfor vil jeg meget gerne høre, hvis du har noget du mener vi skal kigge på i arbejdsgruppen.

Det skal i den sammenhæng understreges, at Seponeringslisten er en liste over lægemidler, hvor der i danske vejledninger og anbefalinger ligger et klart seponeringsbudskab. Listen er altså ikke i sig selv en behandlingsvejledning, men blot en måde at synliggøre de områder, hvor andre vejledninger har et seponeringsbudsab. Man kan evt. lige bladre Seponeringslisten fra 2021 igennem for at få en idé om, hvile lægemidler og anbefalinger der typisk tages med.

Når det så er sagt, så vil jeg anbefale at man tænker bredt og gerne kommer med mange input. Seponeringslisten er jo i og for sig en vejledning netop i det at seponere medicin. Og det ved jeg vi som geriatere er rigtig gode til at gøre på en fornuftig, patientcentreret måde.

Skriv til mig på mikkel.juul.jensen@auh.rm.dk - og husk endelig referencer/henvisninger på de ting I tænker der skal anbefales seponeret eller overvejes seponeret.

OBS hele processen er lige nu noget påvirket af de ressourcer som SST bruger på COVID-19, så der kan godt gå noget tid (år...) fra en anbefaling kommer ind i arbejdsgruppen og til den eventuelt kommer med på Seponeringslisten. Men så meget des mere grund til at få samlet nogle input. 

Mvh. Mikkel Erik Juul Jensen
 

0000-00-00

Særligt for uddannelseslæger i Region Øst: 

 

Er du den næste repræsentant i Uddannelsesrådet for Geriatri, Region Øst? 

Uddannelsesrådets formand er Ellen Holm, Postgraduat Klinisk Lektor, og består af repræsentanter for uddannelsesgivende geriatriske afdelinger, og derudover er der 2 repræsentanter for uddannelsessøgende læger. Én af disse er udpeget af Yngre Geriatere. Nuværende repræsentant, Mathilde Gluud Christensen, bliver speciallæge og må dermed videregive posten til en ny uddannelseslæge i geriatri. Uddannelsesrådet for Geriatri i Region Øst mødes ca. 2 gange årligt, og møderne varer typisk 3 timer. 
Rådet beskæftiger sig helt overordnet med alle de forhold, som er relevante for den kliniske speciallægeuddannelse i geriatri.  

Hvis du har lyst til at blive den nye repræsentant i Uddannelsesrådet for Geriatri i Region Øst skal du sende en motiveret ansøgning (maks 1 A4-side) til yngregeriatere@gmail.com senest den 8. april. 

NB: Første møde er mandag d. 12. april kl. 15-17 på Zoom.

0000-00-00

Årets inspirator

Dette års nominerede til årets inspirator er Peter Brynningsen, overlæge ved Ældresygdomme, AUH og Eckart Pressel, ledende overlæge ved Frederiksberg og Bispebjerg Hospital. 
Årets inspirator 2021 er....
 
Eckart Pressel
 
Fra den fornemme nominering lyder det at, "Eckart Pressel er en uovertruffen dygtig kliniker, der kan blande medicinsk kompendium med tysk grundighed og fart, toppet med empatiske "far til 4"-egenskaber". Han beskrives enormt inspirerende at arbejde sammen med og er som ledende overlæge både sympatisk, anerkendende og meget imødekommende overfor nye ideer. Eckart Pressel "går meget op i uddannelse, deriblandt har han sat en ugentlig morgenkonference af til vejledersamtaler og indført hele uddannelsesdage". Han beskrives ekstremt visionær og handlingsorienteret, og trods nye tiltag og forandringer, er der stadig god stemning på afdelingen. 
Nomineringen er underskrevet en hel flok dygtige geriatere, der valgte HU-geriatri pga. Eckart Pressel. 
 
Årets inspirator-pokal og fin kop er på vej til Eckart Pressel snarest og endnu engang STORT tillykke herfra. 
 

0000-00-00

Brev fra LVS

Der har tilsyneladende for nogle været besvær med at læse det brev der var sendt med medlemsmailen, derfor gengives ordlyden her:
 

Kære medlem af Dansk Selskab for Geriatri

Bestyrelsen i Dansk Selskab for Geriatri (DSG) har modtaget en henvendelse fra paraplyorganisationen Lægevidenskabelige Selskaber (LVS), som ønsker at lave et panel af eksperter, som journalister kan kontakte omkring sundhedsfaglige spørgsmål. Der er ønske om at få et bredere felt af eksperter, så det ikke altid bliver de samme få fagfolk, der udtaler sig. 

Vi ved, at mange af vores medlemmer i DSG sidder inde med vigtig viden omkring geriatriske emner, som vil kunne have pressens interesse. Vi er blevet bedt om at indsende ét eller flere navne på medlemmer, som kan være tilgængelig for spørgsmål fra pressen. 

Vi vil gerne opfordre til, at du overvejer, om du har lyst til at deltage i et sådant panel og derefter skriver et lille oplæg om, hvilke emner du vil kunne udtale dig om. Det kan også være, at du kender en vidende kollega, som du kan opfordre til at melde sig til panelet.

Oversigten kommer til at ligge på LVS’s hjemmeside, https://selskaberne.dk/ ,  og de tilbyder, at man som paneldeltager kan konsultere deres kommunikationsrådgiver ved behov for hjælp, hvis man skal ”i pressen”. 

Panelets eksperter skal præsenteres efter denne skabelon: 
•    Navn/titler/arbejdssted
•    Særlig viden om: ganske kortfattet beskrivelse af ét eller flere emner i overordnede termer. Fx 1. Sundhedspolitik vedrørende multisyge, 2. Akut syge ældre og 3. Tværsektorielt samarbejde. 
•    Kontaktinfo: telefonnummer og e-mailadresse. 

Hvis du er interesseret i at deltage bedes du sende din henvendelse til bestyrelsen i DSG senest tirsdag den 23. februar 2021 på info@danskselskabforgeriatri.dk 
Som oplæg kan du udfylde ovenstående skabelon. Bestyrelsen udvælger kandidater, som straks efter får besked. 

Såfremt du bliver ”udvalgt” udtaler du dig kun på egne og ikke på DSGs vegne, med mindre du selvfølgelig ønsker bestyrelsens tilkendegivelse med i en sag/udtalelse.

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen i Dansk Selskab for Geriatri 
 

 

0000-00-00

H U S K

Fundats for legater fra Dansk Selskab for Geriatri til uddannelsesformål

Ansøgningsfrister: 15. februar og 1. september
Yderligere informationer
 

0000-00-00

Clinical Frailty Scale

Vedhæftet er artikel om Clinical Frailty Scale, som er oversat til dansk og verificeret. CFS var i foråret meget i vælten i forbindelse med vurdering af ældre i forbindelse med covid.

Se artikel

0000-00-00

Generalforsamlingen

Se video af generalforsamlingen - klik på linket

OBS. Stor fil 13 GB tager fra en halv til en hel times downloadtid alt efter forbindelse

0000-00-00

Ny professor i geriatri og ny professor i sårbarhed ved SDU og Geriatrisk Forskningsenhed, Odense Universitetshospital

Overlæge Ph.d. Jesper Ryg er fra 1. juli 2020 ansat som professor og forskningsleder på geriatrisk afdeling, Odense Universitetshospital. Sygeplejerske Ph.d. Dorthe Nielsen er 1. juli 2020 ansat som professor i sårbarhed i en stilling delt imellem geriatri og infektionsmedicin.

Sammen med den nuværende professor Karen Andersen-Ranberg og gæste professor Tahir Masud fra England vil de videreudvikle det geriatriske forskningsområde i et forhåbentligt frugtbart samarbejde med landets øvrige forskningsenheder i geriatri.
 
Lars-Erik Matzen
Ledende overlæge, Geriatrisk afdeling G, Odense

0000-00-00

EU Falls Festival 2021 - Call for Abstracts and Registrations

 

Dear colleagues,

 

Since 2015 the European Falls Festival brings leading academics, researchers, health care practitioners, clinicians, industry representatives and key stakeholders from across the globe together to celebrate best practice research and innovation in the multidisciplinary study and implementation of falls prevention in older people.

 

For yderligere oplysninger klik her ....

0000-00-00

Se referat fra bestyrelsesmøde 15. oktober 2021 på medlemsiderne

Nyt Webinar

FALD - med Else Marie Damgaard - se det her 

Præsentationer fra årsmødet 2021 kan nu ses på medlemsiderne

Ny liste med pressekontakter kan ses her

Se optagelse af webinar med Lotte Usinger og Martin Schultz. Følg linket her